08:26 22.05.2018

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie z siedzibą: ul. Braci Wieniawskich 5b, 20-844 Lublin, tel. 801-980-090, adres email: biuro@kasaul.pl.


Inspektor Ochrony Danych

Funkcjonujący dotąd w Kasie Unii Lubelskiej Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można skontaktować się: telefonicznie - pod numerem telefonu (81) 756-96-00 – listownie – przesyłając list na adres korespondencyjny Kasy (tj. ul. Braci Wieniawskich 5b; 20-844 Lublin z dopiskiem „IOD”) lub na adres e-mail: iod@kasaul.pl

Cele przetwarzania danych i podstawy prawne:

Kasa Unii Lubelskiej przetwarza dane osobowe Członka w następujących celach:

1.1. W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy członka z Kasą Unii Lubelskiej umowa:

a)    podjęcia na żądanie członka działań zmierzających do zawarcia umowy z Kasą, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);

b)    realizacji zawartej z Kasą umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);

c)     zarządzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia
w spłacie, po wygaśnięciu zawartej z Kasą umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

d)    wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Kasie w związku z prowadzeniem działalności zawodowej
i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

e)    marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Kasę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

f)      dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

g)    wewnętrznych celów administracyjnych Kasy, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego Kasy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

1.2. W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 nie łączy Członka z Kasą umowa:

a)    podjęcia na żądanie osoby działań zmierzających do zawarcia umowy z Kasą, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);

b)    marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Kasę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

c)     zarządzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia
w spłacie, po wygaśnięciu zawartej z Kasą umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

d)    wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Kasie w związku z prowadzeniem działalności zawodowej SKOK (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

e)    wewnętrznych celów administracyjnych Kasy, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego Kasy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).


Udostępnienie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe osoby mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być:

a)    Biuro Informacji Kredytowej S.A.;

b)    Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

c)     Komisja Nadzoru Finansowego;

d)    Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A.;

e)    Banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

f)      podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Kasy na podstawie zawartej z Kasą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające).


Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Członka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a)    W zakresie realizacji zawartej z Kasą przez Członka umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Członka zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;

b)    w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Kasie w związku z prowadzeniem działalności zawodowej SKOK i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Kasę;

c)     w zakresie marketingu i promocji produktów i oferowanych usług, przez okres do czasu wycofania przez Członka zgody na takie przetwarzanie;

d)    w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Kasy stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przez osobę której dane są przetwarzane.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.