Akty Prawne

Akty Prawne

14:43 27.12.2018

Podstawą prawną działania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie są przepisy Ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Dz.U. 2013 poz. 1450 z dnia 2013.12.05 tekst jedn. z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze Dz.U. z 2016 poz. 21 tekst jedn.) oraz Statutu SKOK Unii Lubelskiej.

W dniu 15 maja 2013 r. Prezydent RP, podpisał nowelizację ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.   Informacja na ten temat, zamieszczona została na oficjalnej stronie Prezydenta RP: www.prezydent.pl.

Treść Ustawy o SKOK w formie pliku: » plik do pobrania

Odpis Statutu oraz treści regulaminów można otrzymać nieodpłatnie w placówce SKOK Unii Lubelskiej. Uchwały organów SKOK, protokoły obrad organów SKOK oraz protokoły lustracji udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku.

Regulamin dostępu do dokumentów i wniosek o wydanie

Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 613) wprowadziła w życie przepisy, na mocy których depozyty w kasach zostały objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na zasadach analogicznych, jak to ma miejsce w przypadku depozytów w bankach.

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (Kasa Krajowa)

Instytucja zrzeszająca wszystkie Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK-i) działające w Polsce. Przez ponad 20 lat czuwała nad stabilnością finansową całego systemu SKOK. Zgodnie z nową ustawą o SKOK, która weszła w życie w dniu 27 października 2012 roku nadzór nad kasami objęła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Kasa Krajowa sprawuje obecnie kontrolę kas w zakresie zgodności ich działalności z prawem oraz prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej.

Bliższe informacje znajdują się na oficjalnej stronie KSKOK: www.skok.pl

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku w Kasie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) działającego na podstawie Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U.2016 poz. 996 z dnia 2016.07.08) w zakresie określonym w ustawie.

Gwarancja BFG zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w Kasie przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 euro, niezależnie od tego w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w Kasie. Środki te podlegają 100% gwarancji. Oznacza to zatem, że ochronie podlegają środki zdeponowane zarówno na rachunkach IKS (niezależnie od rodzaju), rachunkach oszczędnościowych KSO, jak również na wszelkiego typu lokatach, z zastrzeżeniami określonymi w ustawie.

Wysokość gwarancji wypłaty środków nie jest zależna od Kasy. Wysokość limitu gwarancji BFG oznaczona została w taki sam sposób jak w innych instytucjach finansowych objętych gwarancjami BFG na podstawie ww. ustawy.

Deponentami, których środki pieniężne zgromadzone w Kasie obejmuje gwarancja BFG są:
-    osoby fizyczne,
-    organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, tekst jednolity z dnia 26.02.2016 r.),
-    jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego posiadające osobowość prawną,
-    spółdzielnie niebędące Kasą ani Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową,
-    związki zawodowe,
-    wspólnoty mieszkaniowe, będące stroną umowy imiennego rachunku lub posiadające wynikającą z przeprowadzania przez Kasę rozliczeń finansowych wierzytelność do Kasy objętej obowiązkowym systemem gwarantowania,
-    osoby, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U.2013 poz. 1450 z dnia 2013.12.05 tekst jedn. z późn. zm.).

Deponentami nie są:
-    członkowie zarządu i rady nadzorczej Kasy oraz pracownicy podlegający bezpośrednio członkom zarządu,
-    osoby pełniące funkcje kierowników lub dyrektorów oddziałów Kasy i ich zastępców.

Działając na podstawie Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U.2016 poz. 996 z dnia 2016.07.08) Kasa Unii Lubelskiej przedstawia informacje o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Pełna treść informacji w formie pliku

Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów można uzyskać pod adresem www.bfg.pl, pod numerem infolinii Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: 0 800 569 341, (+ 48 22) 58 30 942 oraz w placówkach Kasy Unii Lubelskiej.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Od dnia 27 października 2012 r. publiczny nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Celem nadzoru nad kasami (zgodnie z art. 61 ust. 1 ww. Ustawy o SKOK) jest zapewnienie:

  1. Stabilności finansowej kas,
  2. Prawidłowości prowadzonej przez kasy działalności finansowej,
  3. Bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych w kasach,
  4. Zgodności działalności kas z przepisami niniejszej ustawy.

Bliższe informacje o sprawowanym nadzorze znajdują się na oficjalnej stronie KNF: www.knf.gov.pl

Generalny Inspektor Danych Osobowych (GIODO)

SKOK-i zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych swoich członków zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2016 poz. 922 tekst jedn.).

Na straży obowiązków wynikających ze wskazanej ustawy stoi GIODO, do zadań, którego zgodnie z art. 12 ustawy należy, w szczególności:

  1. kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
  2. wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych.

Bliższe informacje na stronie oficjalnej GIODO: www.giodo.gov.pl w ustawie o ochronie danych osobowych w formie pliku: link

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Celem obniżenia ryzyka działalności kredytowej, Kasa Unii Lubelskiej współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej S.A., które utworzone zostało na podstawie przepisu art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, pozycja 939 ze zm.).

Biuro Informacji Kredytowej S.A. zostało powołane dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego. BIK S.A. zarządza i rozbudowuje efektywny system wymiany informacji kredytowej poprzez gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i dystrybucję kompleksowej informacji o historii kredytowej swoich klientów w formie raportów kredytowych.

Każdy SKOK, bank, instytucja finansowa zgodnie z zapisami Ustawy Prawo bankowe zobowiązany jest dokonywać oceny swojego Klienta pod kątem jego zdolności do spłaty kredytu oraz szacować ryzyko związane z udzieleniem takiego kredytu temu właśnie klientowi zapewniając przez to bezpieczeństwo powierzonych mu środków pieniężnych.

Obecnie, w sytuacji możliwości skorzystania przez SKOK-i z usług BIK, proces udzielenia kredytu/pożyczki w kasach został znacząco przyspieszony.

Więcej informacji na oficjalnej stronie BIK: www.bik.pl

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

Stosownie do treści art. 2 pkt 1 lit. l) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299, z późn. zm.), Kasa Unii Lubelskiej jest instytucją obowiązaną do współpracy z GIIF.

Do zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zgodnie z art. 4 ww. Ustawy należy uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie informacji o transakcjach uzyskiwanych od instytucji obowiązanych oraz podejmowanie działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Pełna treść Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w formie pliku

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.