Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli

10:35 05.06.2018

Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie, działając na podstawie § 28 Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie, zwołuje na dzień 19 czerwca 2018 r. (wtorek) na godz. 16.00, XXIV Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

W przypadku braku, co najmniej połowy Przedstawicieli (quorum), XXIV Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu w II terminie, o godz. 16.30 i będzie zdolne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego oraz zweryfikowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia nadwyżki bilansowej (zysku netto) za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie za rok 2017.
 10. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Kasa może zaciągnąć.
 12. Uchwalenie zaktualizowanej Strategii zarządzania i rozwoju Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie na lata 2018 – 2022.
 13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu postępowania naprawczego.
 14. Przedstawienie ustaleń zawartych w Protokole z przeprowadzonych czynności kontrolnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (DIB-ZPK.7612.1.2018.5).
 15. Zamknięcie obrad.

  

Obrady XXIV Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli odbędą się w sali konferencyjnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie przy ul. Braci Wieniawskich 5B.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie z działalności Kasy, sprawozdanie finansowe za rok 2017 i opinia biegłego rewidenta są wyłożone w Biurze Zarządu w siedzibie Kasy przy ul. Braci Wieniawskich 5B w Lublinie.

Zarząd informuje, że zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Członek Kasy niebędący Przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zarządu Kasy, na co najmniej 10 dni przed zebraniem.

Lublin, dnia 04 czerwca 2018 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.