Aktualności

XX Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli

13:04 15.05.2014

Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie zwołuje na dzień 30 maja 2014 r. (piątek) na godz. 16.30, XX Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

W przypadku braku, co najmniej połowy Przedstawicieli (quorum), XX Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu w II terminie, o godz. 17.00 i będzie zdolne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.
 7. Przedstawienie informacji dotyczącej działalności spółki ASM Unii SKOK Sp. z o.o.
 8. Przedstawienie ustaleń zawartych w Protokole z przeprowadzonych czynności kontrolnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego DBI/DBI_SPK/7130/1/8/2014.
 9. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności SKOK Unii Lubelskiej i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2013.
 12. Podjęcie decyzji w sprawie rozliczenia nadwyżki bilansowej (zysku netto) za rok 2013.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Kasa może zaciągnąć.
 14. Wybory do Rady Nadzorczej SKOK Unii Lubelskiej.
 15. Zamknięcie obrad.

Obrady XX Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli odbędą się w sali konferencyjnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie przy ul. Braci Wieniawskich 5B.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Kasy, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 i opinia biegłego rewidenta są wyłożone w sekretariacie siedziby Kasy przy ul. Braci Wieniawskich 5B.

Zarząd informuje, że zgodnie z postanowieniami Statutu SKOK Unii Lubelskiej, Członek Kasy niebędący Przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zarządu Kasy, na co najmniej 10 dni przed zebraniem.

Lublin, dnia 15 maja 2014 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.