Aktualności

Publiczne zaproszenie do negocjacji

13:49 27.01.2014

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Unii Lubelskiej z siedzibą w Lublinie zaprasza zainteresowanych do negocjacji, mających na celu sprzedaż wymagalnych wierzytelności pieniężnych z tytułu udzielonych przez Kasę pożyczek i kredytów.

Pakiet wierzytelności składa się z 87 sztuk, których szacunkowa wartość wierzytelności wynosi 1 136 793,43 zł (stan na 30.12 2013 r.).

Wartość wierzytelności przeznaczonej do sprzedaży w chwili zawarcia umowy może zwiększyć się o kwotę naliczonych odsetek i poniesionych kosztów oraz zmniejszyć się o kwotę dokonanych spłat.

Wraz z wierzytelnościami przejdą na nabywcę wszelkie związane z nimi prawa, wynikające z dokonania przeniesienia prawnych zabezpieczeń wierzytelności.

Negocjacje zostaną podjęte z podmiotami zajmującymi się obrotem wierzytelności, które w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia złożą w zaklejonej kopercie z dopiskiem "NEGOCJACJE" w siedzibie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Unii Lubelskiej ul. Braci Wieniawskich 5B, 20-844 Lublin, pisemną ofertę nabycia wierzytelności zawierającą:

  • firmę, siedzibę i adres,
  • datę sporządzenia oferty oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta,
  • proponowaną cenę oraz warunki nabycia wierzytelności,
  • sposób i termin zapłaty,
  • czas przez jaki oferta będzie ważna, nie krótszy jednak niż 30 dni, licząc od daty upłynięcia terminu składania ofert,
  • ogólną informację o prowadzonej działalności gospodarczej oraz dokument potwierdzający status prawny (aktualny odpis z KRS, REGON).

O terminie i miejscu dalszych negocjacji Kasa poinformuje pisemnie zainteresowanych, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w rokowaniach.

Szczegółowe dane dotyczące wierzytelności zostaną przekazane w trakcie negocjacji, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

Kasa zastrzega sobie prawo nie przystąpienia do negocjacji oraz odstąpienia od sprzedaży wierzytelności bez podania przyczyny. Kasa nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużników.

Kasa Unii Lubelskiej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.