Aktualności

Publiczne zaproszenie do negocjacji

13:49 27.01.2014

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Unii Lubelskiej z siedzibą w Lublinie zaprasza zainteresowanych do negocjacji, mających na celu sprzedaż wymagalnych wierzytelności pieniężnych z tytułu udzielonych przez Kasę pożyczek i kredytów.

Pakiet wierzytelności składa się z 87 sztuk, których szacunkowa wartość wierzytelności wynosi 1 136 793,43 zł (stan na 30.12 2013 r.).

Wartość wierzytelności przeznaczonej do sprzedaży w chwili zawarcia umowy może zwiększyć się o kwotę naliczonych odsetek i poniesionych kosztów oraz zmniejszyć się o kwotę dokonanych spłat.

Wraz z wierzytelnościami przejdą na nabywcę wszelkie związane z nimi prawa, wynikające z dokonania przeniesienia prawnych zabezpieczeń wierzytelności.

Negocjacje zostaną podjęte z podmiotami zajmującymi się obrotem wierzytelności, które w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia złożą w zaklejonej kopercie z dopiskiem "NEGOCJACJE" w siedzibie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Unii Lubelskiej ul. Braci Wieniawskich 5B, 20-844 Lublin, pisemną ofertę nabycia wierzytelności zawierającą:

  • firmę, siedzibę i adres,
  • datę sporządzenia oferty oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta,
  • proponowaną cenę oraz warunki nabycia wierzytelności,
  • sposób i termin zapłaty,
  • czas przez jaki oferta będzie ważna, nie krótszy jednak niż 30 dni, licząc od daty upłynięcia terminu składania ofert,
  • ogólną informację o prowadzonej działalności gospodarczej oraz dokument potwierdzający status prawny (aktualny odpis z KRS, REGON).

O terminie i miejscu dalszych negocjacji Kasa poinformuje pisemnie zainteresowanych, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w rokowaniach.

Szczegółowe dane dotyczące wierzytelności zostaną przekazane w trakcie negocjacji, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

Kasa zastrzega sobie prawo nie przystąpienia do negocjacji oraz odstąpienia od sprzedaży wierzytelności bez podania przyczyny. Kasa nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużników.

Kasa Unii Lubelskiej

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.